Xếp hạng người chơi

  • Người chơi
    Số phần trăm trả lời đúng
    Tổng thời gian (ms)
  • Dung
    66.6666666666667
    11106.2