logo
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
Admin  
#1 Posted : Monday, August 23, 2021 4:08:28 PM(UTC)
Admin

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2021(UTC)
Posts: 0

Thông thường khi đăng ký chứng chỉ SSL, bạn sẽ nhận được các file như: domain.key, domain.crt… Tuy nhiên trên Windows sẽ không thể add các chứng thực trên vào vì không hỗ trợ các định dạng trên. Vì vậy cần convert qua định dạng windows hỗ trợ là PFX. Ta có thể sử dụng tool trung gian để convert các định dạng trên sang PFX.

Để tạo ra file pfx trên windows cần truy cập link https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html trên trình duyệt web để tạo:

mở notepad, copy – paste certificate vào và lưu với đuôi file .crt

Tương tự với CA root các bạn lưu file .crt

Với private key các bạn lưu file .key

Truy cập link https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

Certificate File to Convert → chọn file lưu certificate .crt

Type of Current Certificate → Standard PEM

Type To Convert To → PFX/PKCS#12

Lúc này ở trên sẽ xuất hiện thêm 3 mục để chọn private key và caroot, Private Key File → chọn file lưu private key .key

Chain Certificate File (optional) và Chain Certificate File 2 (optional) → chọn file lưu caroot .crt

PFX Password → đặt password khi import vào server

click và Convert Certificate , lúc này trình duyệt sẽ báo download file pfx

 SSL Converter




(ST)
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.