Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration Người bắt đầu chủ đề
5 tháng trước
Dưới đây là các danh mục Các thủ tục liên quan đến "Hôn nhân và gia đình" trên cổng dịch vụ công Hà Nội

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
Thủ tục đăng ký lại kết hôn
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng
Thủ tục đăng ký kết hôn (cấp Phường/Xã)
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (cấp Phường/Xã)
Thủ tục đăng ký giám hộ (cấp Phường/Xã)
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (cấp Phường/Xã)
Thủ tục đăng ký lại kết hôn (cấp Phường/Xã)
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (cấp Huyện)
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (cấp Huyện)
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (cấp Huyện)
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (cấp Huyện)
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (cấp Huyện)
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (cấp Huyện)

Click ĐÂY  để xem chi tiết