Nội quy diễn đàn

Nội quy diễn đàn
Rules


Diễn đàn là sân chơi phục vụ cho các doanh nghiệp và công dân thực hiện các dịch vụ công Online hoặc các dịch vụ Online khác.

Các thành viên đã đăng ký tham gia phải tuân thủ đúng các Quy định của Pháp luật Việt Nam, không sử dụng các ngôn từ mang tính đả kích, châm biếm hay quấy phá. Tuân thủ đúng các quy định của Diễn đàn đề ra.

Cùng cam kết thực hiện và phát triển đóng góp cho Diễn đàn vì mục đích phát triển chung của cộng đồng và Xã hội.

XXX.