Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration Người bắt đầu chủ đề
5 tháng trước
Dưới đây là các thủ tục liên quan đến khai tử (người thân qua đời)

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
Thủ tục đăng ký lại khai tử
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Click ĐÂY  để xem chi tiết