doan
  • doan
  • 54% (Trung tính)
  • Newbie Người bắt đầu chủ đề
7 tháng trước
Các bạn cho hỏi hiểu thế nào về Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần là gì?
Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration
7 tháng trước
Nguyên văn bởi: doan 

Các bạn cho hỏi hiểu thế nào về Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần là gì?Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.