YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Bạn bè

Bạn bè là một chức năng của tình bạn và là mối quan hệ hai chiều giữa hai người dùng. Nó được khởi tạo bởi một người dùng và được người kia chấp nhận.

Danh sách Bạn bè được hiển thị ở đâu?

Bạn bè của bạn được hiển thị trên 'Bạn bè của tôi', bạn có thể truy cập trang này từ Liên kết tiêu đề 'Bạn bè của tôi' hoặc từ Liên kết bảng điều khiển người dùng 'Chỉnh sửa bạn bè'.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy Liên kết này, nghĩa là bạn không có bất kỳ Bạn bè nào, đã không gửi bất kỳ Yêu cầu nào hoặc bạn không có bất kỳ Yêu cầu kết bạn nào đang chờ xử lý.

Bạn bè của bạn cũng được hiển thị trong trang hồ sơ của bạn.

Làm cách nào để yêu cầu Người dùng làm Bạn hoặc chấp nhận Yêu cầu Kết bạn?

Để yêu cầu một người dùng làm Bạn, hãy xem trang tiểu sử của người mà bạn muốn kết bạn và nhấp vào liên kết 'Thêm làm bạn'.

Để chấp nhận một người bạn yêu cầu Kết bạn, hãy truy cập trang 'Bạn bè của tôi'. Trên tab 'Yêu cầu đang chờ xử lý', bạn thấy Danh sách người dùng có yêu cầu đang chờ xử lý. Ở đó bạn có ba lựa chọn ...

  • Phê duyệt - Bạn trở thành bạn bè của người dùng yêu cầu điều đó
  • Từ chối - Từ chối yêu cầu
  • Phê duyệt và Thêm - Bạn trở thành Bạn của Người dùng yêu cầu, và Người dùng cũng trở thành Bạn trong Danh sách của bạn.

Xóa bạn bè

Để xóa một người bạn khỏi Danh sách của bạn, hãy truy cập trang 'Bạn bè của tôi'. Trên tab 'Danh sách bạn bè' Nhấp vào nút 'Xóa bạn bè' của người dùng bạn muốn xóa

Yêu cầu của bạn

Tab thứ ba của Trang 'Bạn bè của tôi' hiển thị Yêu cầu đang chờ xử lý mà bạn đã thực hiện.