YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Tùy chọn chủ đề

Ở đầu mỗi Chủ đề, có một liên kết 'Tùy chọn'. Bằng cách nhấp vào liên kết này, một menu sẽ xuất hiện với một số tùy chọn:

  • Xem chủ đề này - bằng cách đăng ký một chủ đề, bạn sẽ nhận được email cập nhật định kỳ về hoạt động gần đây trong đó.
  • In chủ đề này - Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn một trang có nội dung bài đăng ở định dạng đồ họa giảm bớt 'thân thiện với máy in' hơn.
  • Nguồn cấp dữ liệu Atom - Điều này sẽ hiển thị Nguồn cấp dữ liệu của Chủ đề này với tất cả Bài đăng dưới dạng Mục nguồn cấp dữ liệu.
  • Nguồn cấp dữ liệu Rss - Điều này sẽ hiển thị Nguồn cấp dữ liệu của Chủ đề này với tất cả Bài đăng dưới dạng Mục nguồn cấp dữ liệu.