YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Cài đặt của tôi (Bảng điều khiển người dùng)

Bảng điều khiển người dùng là nơi bạn kiểm soát các cài đặt, tùy chọn và sở thích cá nhân của mình.

Trang chính của Control Panel sẽ hiển thị Tóm tắt Tài khoản của bạn bao gồm Tên người dùng, Địa chỉ Email và Số lượng bài đăng, Thành viên của Nhóm bạn đang tham gia và kể từ khi bạn là thành viên.

Ở phía bên trái, bạn sẽ tìm thấy các Liên kết đến tất cả các Trang con và Biểu mẫu cho phép bạn kiểm soát ..

Tin nhắn

 • Hộp thư đến
 • Các mục đã gửi
 • Lưu trữ
 • Tin nhắn mới

Thông tin cá nhân

 • Xem lí lịch
 • Chỉnh sửa hồ sơ
 • Xem Cảm ơn
 • Chỉnh sửa Anbom
 • Sửa đổi hình đại diện
 • Chữ ký
 • Tùy chọn thông báo qua email
 • Đổi mật khẩu