YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Chỉnh sửa và xóa bài đăng của bạn

Nếu bạn hiện đã đăng ký và đăng nhập, bạn có thể chỉnh sửa và xóa tin nhắn của mình (nếu quản trị viên không tắt tùy chọn này).

Để chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng của bạn, hãy nhấp vào nút 'Chỉnh sửa' của bài đăng cụ thể. Nếu bài đăng của bạn là bài đầu tiên trong chuỗi, thì việc xóa nó có thể xóa toàn bộ chuỗi.

Sau khi bạn thực hiện các sửa đổi của mình, một ghi chú, ở cuối bài đăng, sẽ xuất hiện để thông báo cho những người dùng khác rằng bạn đã chỉnh sửa bài đăng của mình.

Cũng vui lòng nhập vào Trường 'Lý do chỉnh sửa' lý do bạn chỉnh sửa Thông báo này.

Người khác có thể chỉnh sửa bài viết của tôi không?

Quản trị viên và người kiểm duyệt cũng có thể chỉnh sửa tin nhắn của bạn. Nếu họ làm vậy, một ghi chú ở dưới cùng sẽ xuất hiện cho những người dùng khác biết rằng bài đăng đã được sửa đổi.