YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Trả lời tin nhắn

Trên một số bảng, bạn có thể đăng và trả lời với tư cách là người dùng khách. Nhưng hầu hết các cộng đồng đều yêu cầu đăng ký.

Người dùng đã đăng ký có thể vào một diễn đàn trên diễn đàn nơi anh ta có quyền xem Chủ đề và để lại câu trả lời. Để trả lời, bạn có một số tùy chọn. Bạn có thể nhấp vào nút 'Đăng trả lời' và thêm Thông báo mới vào cuối Chủ đề. Ngoài ra, bạn có thể để lại câu trả lời nhanh trong hộp Trả lời nhanh được liệt kê bên dưới các bài đăng trong Chủ đề.

Nếu bạn muốn Trả lời Thư, hãy nhấn vào nút 'Trích dẫn' và bạn có thể Trả lời Thư bằng Văn bản Trích dẫn.