YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Thông báo PopUp

Khi bạn đã đăng nhập và tải Trang, bạn có thể nhận được Thông báo bật lên ở giữa Cửa sổ trình duyệt của bạn.

Điều này sẽ thông báo cho bạn về một số hành động ...

  • (Các) Tin nhắn Cá nhân Mới
  • Yêu cầu kết bạn mới
  • Yêu cầu kết bạn được chấp thuận
  • Yêu cầu kết bạn bị từ chối

Bạn cũng có thể nhận được một vài Thông tin và Thông báo Lỗi theo cách tương tự.