YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Nguồn cấp dữ liệu RSS & Atom

Các nguồn cấp dữ liệu hiện được cung cấp ở hai định dạng, RSS và Atom.

Nếu quản trị viên đã bật cung cấp Nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể nhận Nguồn cấp dữ liệu cho một diễn đàn, chủ đề và các chủ đề đang hoạt động.

Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều có các phương tiện để đọc nguồn cấp RSS và sẽ tự động phát hiện tính khả dụng của nguồn cấp trên các trang diễn đàn YAF.