YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Cảm ơn Tính năng

'Cảm ơn' - Hệ thống là một chức năng cho phép bạn phản hồi tích cực cho người dùng khác, chẳng hạn như họ đã đăng một tin nhắn mà bạn thấy hữu ích hoặc giúp bạn giải quyết vấn đề.

Làm thế nào để gửi lời cảm ơn tới người dùng?

Nếu bạn muốn "Cảm ơn" cho Người dùng, hãy nhấn nút "Cảm ơn" bên trong Bài đăng mà bạn muốn thêm, sau đó, bạn tìm thấy Tên của mình trong Danh sách Người dùng đã cảm ơn ở cuối Tin nhắn. Bạn cũng có thể xóa Cảm ơn của mình bất kỳ lúc nào.

Xem tất cả Cảm ơn

Nếu bạn muốn xem tất cả các Bài viết mà bạn đã Cảm ơn, hoặc hiển thị danh sách các bài viết bạn đã nhận được Cảm ơn, hãy truy cập trang Hồ sơ cá nhân -> 'Xem Cảm ơn' từ trong Bảng điều khiển Người dùng. Ở đó bạn thấy Hai tab ...

  • đã cảm ơn - Hiển thị Danh sách Thư mà bạn đã gửi lời cảm ơn.
  • đã được cảm ơn - Hiển thị Danh sách Tin nhắn của bạn nơi bạn nhận được lời cảm ơn.