YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Người điều hành và Quản trị viên

Người điều hành giám sát các diễn đàn cụ thể. Họ thường có khả năng chỉnh sửa và xóa bài đăng, di chuyển chủ đề và thực hiện các hành động khác. Trở thành người kiểm duyệt cho một diễn đàn cụ thể thường được thưởng cho những người dùng đặc biệt hữu ích và hiểu biết về chủ đề của diễn đàn mà họ đang kiểm duyệt.

Quản trị viên là người có quyền kiểm soát tổng thể mọi thứ diễn ra trên hội đồng quản trị. Họ giám sát cách thức phong cách của hội đồng quản trị, những diễn đàn nào để tạo ra và cách tổ chức chúng, những thông tin cần thiết từ các thành viên và những người được chỉ định làm người kiểm duyệt.